Swarovski Baby Rabbit, 5135942
  • Swarovski Baby Rabbit, 5135942