Swarovski Stallion, 5135909
  • Swarovski Stallion, 5135909